Pressmeddelande

Donationsveckan 8 – 14 november 2021

Hedersutmärkelse för organdonationer


Livet som Gåva har utsett Annette Lennerling, forskare och docent i vårdvetenskap samt patientkoordinator vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset till 2021 års hedersmedlem.

Livet som Gåva har grundats av patientorganisationer och medicinsk profession. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för organdonation och att lagar och regelverk som utgör hinder för donation undanröjs.

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2021 har utsetts Annette Lennerling som arbetar som patientkoordinator vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Motivering:
”Annette Lennerling är patientkoordinator, docent i vårdvetenskap vid Göteborgs univer-sitet och har disputerat i ämnet den levande njurdonatorn. Under 30 år har hon forskat om levande njurdonation och publicerat ett stort antal artiklar om detta. Levande njurdonato-rer fyller en viktig roll och varje njurdonation med en levande donator är en medmänsklig handling som saknar annan jämförelse. Annette Lennerlings forskning har bidragit till att öka kunskapen och förståelsen för den levande njurdonatorn till gagn för patienter och transplantationsverksamheten. Hennes engagemang för donation från levande donatorer är långt utöver hennes yrkesroll som patientkoordinator.”

För ytterligare information kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller Annette Lennerling, tel. 070-414 99 18.

Medlemsorganisationer i Livet som Gåva:
Diabetesorganisationen i Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Hjärtebarnsfonden, Idrottsföreningen för transplanterade, Riksförbundet Cystisk Fibros, Leverförbundet, Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk förening, Svensk Transplantationsförening, Viking, Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade, GelinStiftelsen.

Donationsveckan 2–8 november 2020

Intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner årets hedersmedlem 2020

Livet som Gåva grundades 1997 och består av patientorganisationer och berörd medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader samt att hinder för organdonation undanröjs.

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2020 har utsetts intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Motivering;
”Andreas Hvarfner, bidrar genom sin djupa kompetens, trygga person och etiska förhållningssätt till att skapa ett klimat där donation kommit att bli en självklar och prioriterad del av vården. Trots en synnerligen hög belastning under den pågående pandemin vid Karolinskas intensivvårdsavdelningar har Andreas Hvarfner och hans team klarat av att fullt ut upprätthålla ansvaret för organdonationer vilket bidragit till att många patienter med livs-hotande sjukdomar kunnat få nya organ transplanterade.”

För ytterligare information kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, Andreas Hvarfner, tel. 070-246 64 69.


Donationsveckan 4–10 november 2019

Hedersutmärkelse för organdonationer

Livet som Gåva grundades 1997 och består av patientorganisationer och berörd medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader samt att hinder för organdonation undanröjs.

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet. Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2019 har utsetts intensivvårdsläkaren Stefan Ström, Västmanlands sjukhus i Västerås

Motivering;
”Stefan Ström har under lång tid engagerat sig i problematiken runt organdonationer och metoder som främjar organdonation utöver vad som krävs i den ordinarie yrkes-utövningen. Han har lett det s k DCD-projektet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting som innebär att organ kan doneras efter cirkulationsstillestånd. En pilotstu-die har framgångsrikt genomförts som innebär att fler njursjuka och andra patient-grupper med livshotande sjukdomar kommer att kunna transplanteras i framtiden.”

För ytterligare information kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, Stefan Ström 073-356 09 19


oktober 2018

Lotta Nilsson, Tjörn Triathlon,
årets hedermedlem 2018

Lotta Nilsson hedersmedlem Livet som Gåva

Lotta Nilsson, arrangör och initiativtagare till Tjörn Triathlon, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2018 för sitt stora engagemang för organdonation, arrangör och initiativtagare till Tjörn Triathlon, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2018 för sitt stora engagemang för organdonation

Genom att årligen arrangera Tjörn Triathlon har Lotta Nilsson samtidigt framgångsrikt breddat sättet att informera allmänheten om betydelsen av att ta ställning för organdonation. Idrottsarrangemang är förknippat med hälsa, precis som effekterna av en organdonation.

Livet som Gåvas hedersutmärkelse utdelades i samverkan Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond och tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för donation av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras yrkesutövning.

Lotta Nilsson driver till vardags Träningskliniken i Skärhamn. Hennes engagemang för donation har tillkommit personliga upplevelser. Då hennes make Janne Nilsson hastigt avled,under ett träningspass i USA, fick han inte möjlighet att bli organdonator, något som han hade önskat.

Tjörn Triathlon genomförs till minne av Janne Nilsson. Tävlingen, som 2018 var den elfte i ordningen, blev på grund av ett vikande deltagarantal den sista på Tjörn. Lotta Nilsson har under flera år samverkat med Västra Götalandsregionens donationsansvarige läkare med medarbetare vid Donationsenheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den vägen informerat publik och deltagare i Tjörn Triathlon om betydelsen av att ta ställning för organdonation.

Hederspriset kommer att utdelas i samband med Gelinsymposiet vid Nationella Njurkonferensen den 5 oktober klockan 18.00 i Wallenbergsalen vid Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Se mer på www.njurkonferens.se

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva – samverkan för donation av organ och vävnader, tel. 070-718 16 70, hakan@famhedman.se. Kontaktuppgift till Lotta Nilsson är 070-610 24 85.


oktober 2016

Livet som Gåvas hedersmedlem 2016 utsedd

Pamela Lindgren har utsetts till årets hedersmedlem av Livet som Gåva. Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader. Priset delades ut i samband med Gelinsymposiet i Göteborg 7 oktober.

Läs artikel i Göteborgs-Posten om Pamelas arbete >

oktober 2015

Livet som Gåvas hedersmedlemmar 2015

Professor Ingela Fehrman Ekholm och docent Jonas Wadström fick båda hedersutmärkelsen för ett mångårigt djupt engagemang för njurtransplantationer med levande givare och vetenskapliga forskningsinsatser som fört frågan framåt.


oktober 2011

Livet som Gåvas hedersmedlemmar 2011 utsedda


2011 tilldelas Livet som Gåvas hedersutmärkelse Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt, transplantationskoordinatorer i Stockholm respektive Göteborg.

. Båda har i sina yrkesroller under många år visat ett starkt engagemang och entusiasm för både patienter och transplantationsverksamheten. De har även på olika sätt aktivt verkat för att fler människor i landet ska göra sin vilja till organdonation känd.
Utdelningsceremonin ägde rum lördagen den 22 oktober kl. 14,00 vid Storkyrkans gård i Stockholm. Riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD), själv hjärttransplanterad sedan fyra år, delade ut priserna till Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt.

Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt.

oktober 2010

Motionsförslag i riksdagen med anledning av att det är Donationsvecka nu!

Vi behöver fler organdonatorer därför är det viktigt att människor ställs oftare inför frågan om att donera organ och uppmuntras att fundera och ta ställning. Ett sätt att är att ställa frågan och uppmana till ställningstagande när man tar eller förnyar körkort, då når man regelbundet två tredjedelar av Sveriges befolkning.
Det sa Cecilia Widegren (M) personvald riksdagsledamot från Skaraborg och socialpolitiker när hon lämnade in motion med flera förlag för att möjliggöra och underlätta för organdonation/transplantation.


oktober 2010

Hedersutmärkelse för engagemang om organdonation

Margareta Sanner, psykolog och docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, kommer i samband med Europeiska Donationsdagen lördagen den 23 oktober att tilldelas 2010 års hedersutmärkelse från Livet som Gåva för sitt stora engagemang för donation av organ och vävnader. Hennes vetenskapliga studier under drygt 20 år har lett till ökad kunskap och förståelse för donationsprocessen samt varit vägledande för de informationsinsatser om organdonation som genomförts i Sverige.