De flesta vill donera – men berättar det inte.

Varför är det organbrist?

Vi svenskar har högst donationsvilja inom Europa. Det visar en undersökning som utfördes på uppdrag av EU-kommissionen under 2010. Nästan 90 procent av svenskarna vill donera sina organ efter sin död. Det stora problemet är att vi ofta känner obehag inför att ta upp frågan med våra närstående. Många närstående vet inte vad de ska svara läkaren om de får en fråga om donation vid ett hastigt och oväntat dödsfall. Det blir därför ett nej till donation, trots att den avlidne sannolikt hade velat donera. Av omtanke om våra närmaste bör vi alla ta upp frågan om organdonation och annat som rör vår egen död.

Läs mer om transplantation och organdonation i våra faktablad.

Hur gör jag min vilja känd?

Det är du själv som bestämmer om du vill bli donator eller inte. Du kan berätta för dina närstående hur du vill ha det, fylla i ett donationskort eller registrera din vilja i Socialstyrelsens donationsregister. Det är alltid din senast kända vilja som gäller. Om ingen vet vad du ville, utgår lagen från att du har sagt ja till att donera dina organ. Läs mer på www.donationsradet.se

I Sverige, liksom i övriga världen, är handel med organ och vävnader förbjuden.

Vad används organen till?

Organ och vävnad får endast användas för transplantation och annat medicinskt ändamål. Med annat medicinskt ändamål menar man i första hand medicinsk undervisning och medicinsk forskning.

Vilka organ transplanteras?

De organ som kan transplanteras är hjärta, lungor, lever, njure, tunntarm och bukspottskörtel. Exempel på vävnader är hornhinnor, hud, hjärtklaffar och benvävnad.

Vilken nytta gör donationer?

Njurar, hjärta och lever transplanteras idag med stor framgång och ger människor med njur- och hjärtsvikt och leversjukdomar goda chanser till ett ”normalt” liv igen. Även med lungtransplantationer når man nu goda resultat.
För vissa patienter med svår diabetes kan transplantation av bukspottskörtel eller av de insulinproducerande Langerhanska öarna göras.
När det gäller vävnaderna transplanteras framför allt hornhinnor till människor med sjukdomar i hornhinnan, hud vid vård av brännskadade samt hjärtklaffar till patienter med vissa hjärtsjukdomar.

Vem får organ och vävnader?

En avliden människa kan bli donator av flera organ och vävnader till flera mottagare, men många faktorer måste vägas in. Största behovet tillgodoses först. Donatorns närstående får inte veta vem eller vilka som är mottagarna, och mottagarna får inte veta vem som är donator.
Du kan inte välja till vem du donerar. Däremot kan du välja att donera alla dina organ och vävnader för transplantation och annat medicinskt ändamål, begränsa donationen till transplantationer, undanta vissa organ och vävnader eller helt säga nej.

Vad säger min religion?

De flesta av de stora världsreligionerna är positiva till organdonation och transplantation. Men donation bör ske med stor respekt för den döda kroppens integritet.Protestantismen stödjer och uppmuntrar organdonation. Islam menar att det viktigaste är att rädda ett mänskligt liv. Judendomen säger att man måste rädda liv om det är möjligt. Samtidigt får man inte glömma att det inom varje religion finns enskilda människor som av personlig övertygelse kommer till en annan uppfattning.

Vill du veta mer?

Läs våra faktablad om transplantation och organdonation, eller gå in på www.donationsradet.se.

Källa: Socialstyrelsen

Skolarbete

Naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap.

Gör du ett skolarbete om donation och transplantation? Här finns allt material du behöver.

Vill du fördjupa dig ytterligare kan du ladda ner faktablad om allt från varför man kan behöva en hjärttransplantation till fakta om donation i andra länder, den svenska lagstiftningen och vad olika religioner säger.

Vill du veta mer? Här hittar du länkar till patientorganisationer, myndigheter och andra siter om transplantation och donation.
Om du inte hittar svaret på dina frågor på vår hemsida är du välkommen att kontakta oss.

Lycka till med ditt skolarbete!